Dotační programy EU

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: MOBILNÍ DATOVÉ CENTRUM NOVÉHO DRUHU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Aplikace – Výzva IX.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027395
Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 31. 5. 2023
Typ subjektu: Partner žadatele ALTRON, a.s.

Cílem projektu je vytvořit prototyp zabezpečeného mobilního datového centra nové konstrukční koncepce, včetně integrace s VR/AR/XR technologiemi zaměřenými na podporu distančního prodeje a servisu.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: STANOVENÍ ICT VÝCHODISEK ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ POTŘEB BUSINESS PROCESŮ – OVĚŘENÍ KONCEPTU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of Concept
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023882
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 28. 2. 2023

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu řídícího jádra, které bude součástí komplexní poradenské služby. Při ověřování konceptu budou uplatněny metodiky, které vyvinula spolupracující instituce VaV – ČVUT v Praze.
Globálním výstupem projektu je ověření realizovatelnosti metodik těžby dat a možnosti využití digitálního dvojčete systému pro simulace zaměřené na oblast ICT infrastruktury.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO AUTOMATIZACI ANALÝZY PŘÍČIN VAD A JEJICH DOPADŮ V NÁVRHU PRODUKTŮ A JEJICH VÝROBNÍCH PROCESŮ

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Partnerství znalostního transferu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589
Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ VÝPOČTU SPOTŘEBY ČASU A ERGONOMICKÉ KLASIFIKACE NA PRACOVIŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY VÝROBY

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Partnerství znalostního transferu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594
Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: VYUŽITÍ ZPRACOVÁNÍ PŘIROZENÉHO JAZYKA, ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH DAT A DATA MINING NESTRUKTUROVANÝCH PROVOZNÍCH ZÁZNAMŮ A ŘÍDICÍ DOKUMENTACE

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023

Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Automatizace deskripce procesů organizace“. Má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ IPM

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0019207
Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 45 ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti s názvem Poradenství. Cílem projektu je rozšíření stávajícího systému řízení o oblasti dodávky IT služeb, management bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti organizace – zavedení společného integrovaného certifikovaného systému řízení společnosti žadatele.

Log OPVVV

NÁZEV PROJEKTU: ŠTÍT BUDOUCNOSTI

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012385
Doba realizace projektu: 12/2019 – 05/2022

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků skrze zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím inovace výuky za pomoci 4 nově vytvořených DVZ pro zvýšení schopností, dovedností, postojů a hodnot digitálního vzdělávání, informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, to vše za pomoci pedagogických pracovníků, kteří budou moci využít nové DVZ v rámci své výuky i po skončení projektu za podpory všech vytvořených interaktivních materiálů, metodických a průvodních tutoriálových listů.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: OVĚŘENÍ REALIZOVATELNOSTI KONCEPTU AUTOMATIZACE DESKRIPCE PROCESŮ ORGANIZACE

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014216
Harmonogram: 4. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Cílem projektu je ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti konceptu strojové podpory deskripce procesů s využitím pokročilých analytických a heuristických algoritmů, včetně praktické využitelnosti teoretického konceptu v prostředí reálných organizací a dat.

Logo OPZ

NÁZEV PROJEKTU: IMPLEMENTACE OPATŘENÍ AGE MANAGEMENTU V IPM

Operační program Zaměstnanost
Dotační program: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009556
Harmonogram: 2. 1. 2018 – 28. 6. 2019

Hlavním cílem projektu je efektivně aplikovat v denní praxi společnosti principy age managementu. Hlavní problémy, které je potřeba řešit, byly identifikovány na základě výstupů age management auditu. Konkrétní zjištění jsou seskupena do pěti problémových okruhů – mezigenerační problémy, vedení, řízení, komunikace, HR oblast. Na zjištění navazují opatření, která budou realizována konkrétními aktivitami, vedoucími k eliminaci problémových oblastí.

Logo OPPIK

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ IS EISOD

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT a sdílené služby – Výzva I
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002599
Harmonogram: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2018

Projekt Rozvoj IS EISOD je spolufinancován Evropskou unií. Rozvoj IS EISOD navazuje na úspěšný upgrade technologické základny IS EISOD (primárně tenký klient). Cílem projektu Rozvoj IS EISOD je doplnění pokročilých a sofistikovaných funkcionalit do celého informačního systému EISOD, zejména pak do modulu DMS (Document management system) s podporou funkcionalit pro oblast důvěryhodných dlouhodobých archivů.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.