Ve zkratce

Moduly Eisod X

Pro podrobnější info klikněte na konkrétní modul.

Modul Správa dokumentace a záznamů – DMS

 • Komplexní řešení elektronické správy a údržby řídicí dokumentace a systémů řízení nejen dle ISO norem.
 • Řízený oběh dokumentů ve společnosti.
 • Dostupnost dokumentace každému pracovníkovi společnosti, vždy a v platné formě.
 • Prostřednictvím workflow je řízena jak tvorba, připomínkování a schvalování dokumentace, tak systém pravidelných revizí a archivace/skartace neplatných dokumentů. Díky tomu dochází k časové úspoře s osobním „hlídáním“ termínů revizí a minimalizuje se zatěžování pracovníků papírovými verzemi s nutností podpisu. Sníženo je rovněž riziko opomenutí pravidelné revize dokumentu nebo nesprávného uložení neplatného dokumentu.
 • Možnost využití modulu pro řízení dalších procesů v oblasti řízení dokumentace – schvalování nabídek, smluv, faktur, …
 • Modul podporuje elektronické podepisování dokumentů pro zajištění prokazatelnosti jejich schválení.
 • Notifikace emailem v případě potřeby provedení akce v systému.
 • Podpora dokazování prokazatelného seznámení se s dokumentem ze strany jeho uživatelů vč. možnosti podmínění testem.

Modul ORYX QPM – procesní modelování a měření procesů

 • Tvorba komplexního procesního modelu společnosti – procesní organizace.
 • Integrace systémů managementu kvality a procesní organizace – nástroj pro řízení firmy.
 • Podpora modelování ICT infrastruktury a propojení s procesním modelem.
 • Možnosti databázových analýz procesního modelu.

Modul Správa auditů, neshod, opatření

 • Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů.
 • Řízení zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření.
 • Jednotná evidence zjištění, dostupnost všem zainteresovaným pracovníkům.
 • Odstranění rizika opomenutí některých kroků v procesech interních auditů, řízení neshodné práce, nápravných a preventivních opatření.

Modul Správa měřidel a zařízení

 • Správa, evidence a řízení měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy).
 • Díky značné míře customizace lze řídit libovolné periodické kontroly, revize, ověření apod.
 • Elektronizace snižuje čas na efektivní správu systému.
 • Minimalizace rizika překročení určeného intervalu kontroly/kalibrace/ověření včasným upozorněním na blížící se konec platnosti termínu.
 • Podpora integrace s modulem HelpDesk pro hlášení závad/požadavků na zařízení.

Modul HelpDesk

 • Evidence a řízení interních a externích požadavků v libovolných oblastech (ICT infrastruktura, zařízení, vybavení společnosti, …).
 • Možnost nastavení a vyhodnocování SLA.
 • Podpora týmového workflow.

Modul Product Data Management

 • Evidence produktů společnosti a jejich vzájemného provázání (kusovník).
 • Možnost napojení na externí zdroje dat.
 • Těsná integrace s modulem FMEA pro zajištění konzistence dat.
 • Využití informací o charakteristikách (znacích) produktů ve všech dalších “výrobních modulech”.
 • Podpora komplexních provázaných a víceúrovňových workflow pro schvalování nových verzí produktů všemi zainteresovanými stranami.

Modul Analýzy FMEA

 • Aplikace harmonizované metody FMEA při analýze vzniku vad u posuzovaného produktu nebo procesu.
 • Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti výrobků.
 • Snižování záručních a servisních nákladů.
 • Zkrácení procesu vývoje.
 • Těsná integrace s Katalogem produktů a Control plans pro zajištění konzistence.
 • Podpora editace FMEA více uživateli najednou.

Modul Control Plans

 • Průběžná kontrola kvality produkce na výrobních linkách pro dosažení co nejvyšší kvality produkce.
 • Tvorba a řízení Control Plans a souvisejících dokumentů.
 • Striktní zajištění konzistence Control Plan vs. PFMEA.
 • Možnost on-line distribuce Control Plans na stanoviště ve výrobě.

Modul Sběr dat a vyhodnocení

 • Podpora automatizovaného či ručního sběru dat z výroby s upozorněním zapojených osob na nutnost provést odběr.
 • Průběžné vyhodnocování naměřených hodnot a jejich shody s požadavky, notifikace v případě odchylky.
 • Aplikace metody SPC při analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti procesů.
 • Analýzy X-R, X-s a Me-R s přehlednými grafickými výstupy generované jak na požádání, tak automaticky.

Modul Správa reklamací

 • Správa evidence, řešení a vyhodnocení reklamací od zákazníků a na dodavatele.

Modul Projektové řízení (partnerské řešení)

 • Správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí.
 • Manažerské reporty pro projektové manažery a vedení společnosti.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.