Optimalizace podnikových procesů

Optimalizace podnikových procesů navazuje na Tvorbu procesní organizace, tzn. na popsané a analyzované procesy podniku.

Základní optimalizace procesů, tzv. průběhová optimalizace, se provádí v rámci analýzy a popisu stávajícího stavu organizace podniku.

V rámci optimalizace procesů podniku se definují varianty cílových procesů. Výchozí bázi definování variant cílových procesů tvoří SWOT analýza a v rámci ní stanovená kritéria pro hodnocení výkonnosti a efektivity dosavadních procesů podniku. Na základě váhového porovnání hodnot kritérií, které přinášejí jednotlivé navržené varianty nových procesů, se provádí výběr nejvhodnější varianty.

Z navržených cílových procesů je poté vypracována odsouhlasená struktura organizace, která se dokumentuje formou organigramu. Rovněž jsou stanovena organizační opatření k zajištění nových cílových procesů.

Jsou-li vytvořeny a definovány cílové procesy a cílová organizační struktura podniku, dojde k definování celé procesní organizace v rámci podniku. Tato fáze probíhá tak, že se s novou procesní organizací a s důsledky, které z ní vyplývají, seznámí všichni zaměstnanci. Následně se začnou jednotlivé změny implementovat do života podniku. Implementace procesní organizace většinou probíhá v zavádění přijatého a schváleného řešení pro jednotlivé oblasti procesů.

Na etapu definice a implementace procesní struktury bezprostředně navazuje etapa kontroly a verifikace,
ve které jsou cílové procesy zkoumány se zřetelem na přijaté a předpokládané cíle podniku. Podstatné údaje pro vyhodnocení procesní organizace, její plnění a dosažení přijatých cílů podniku lze získat přímo z informačního systému. Například systémy workflow poskytují vyhodnocení průběžných dob, vytížení kapacit a nákladů na podporované procesy.

Z pravidelné kontroly úspěšnosti se iniciují opatření k další úpravě procesů podniku a příslušných řešení informačních systémů. Cílem je kontinuální zlepšování procesů (Continous Process Improvement).

Bližší informace o problematice Optimalizace podnikových procesů Vám velice rádi poskytneme na adrese obchod@ipm-plzen.cz.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.