Modul

Sběr dat a vyhodnocení

Modul Sběr dat a vyhodnocení reaguje na potřeby výrobních závodů, které potřebují průběžně kontrolovat kvalitu produkce na výrobních linkách.

Modul nabízí soubor funkcionalit podporující základní procesy:

 • sběr dat z výroby
 • vyhodnocení dat z výroby oproti předpokládaným parametrům znaků
 • využití metodiky SPC pro analýzu dat, kalkulace způsobilosti procesu

Veškerá zaznamenaná data odběrů jsou okamžitě centrálně uložena, vyhodnocena a v případě nutnosti jsou upozorněni příslušní odpovědní pracovníci. Díky tomu lze včas odhalit případné nedodržení standardů kvality výroby.

Hlavní funkcionality modulu

 • Průběžné a automatizované vyhodnocování dat ze strojů na linkách
 • Vyhodnocení metodikou SPC (Analýza X-R, Analýza X-s, Analýza Me-R)
 • Nastavitelné notifikace v případě nestandardních dat
 • Uživatelské definování sledovaných veličin

Koncepce modulu

Produkt a znaky

Pro možnost zadávání odběrů vyhodnocovaných metodou SPC je nutné mít založené znaky verze produktu. Produkt i se znaky je možné založit z pomocného modulu „Katalog produktů”.

Sběr dat z modulu Sběr dat a vyhodnocení

Vytváření odběrů může být docíleno trojím způsobem:

 • Zvolením „Nový odběr“ po výběru znaku / znaků stejného produktu se stejným počtem vzorků
 • Zvolením „Nový“ ze zobrazení odběrů
 • Vytvořením nového záznamu kontroly z modulu Control Plans

Odběry je možné zobrazit v řaditelném a filtrovatelném seznamu. Po zvolení odběru dojde k zobrazení jeho detailu včetně zobrazení na graf vynesených odebraných hodnot v kontextu tolerančních mezí a jmenovité hodnoty.

Sběr dat z modulu Control Plans

Aktualizací kontrolního plánu lze zahájit sběr a vyhodnocení dat z výroby na dotčených výrobních linkách. Kontrola je rozlišována dle role odpovědného pracovníka, stanoviště, frekvence a rozsahu kontroly. Přehled záznamů kontrol lze filtrovat dle všech zaznamených údajů a metadat, a jednotlivé filtry si uložit pro opakované použití.
V případě kontrol prováděných ze 100 % strojem lze EISOD v rámci implementace propojit s daty z linek a vyhodnocovat tato data online. Pokud se jedná o kontroly prováděné operátorem, lze systém EISOD konfigurovat s podporou čtení dat formou QR code přímo z výrobních linek tabletem operátora. Na jedno kliknutí operátor dostává přesný rozpis kontrol, které má provést. Kontroly mohou být vizuální nebo číselné. V závislosti na nastavení konkrétního znaku lze sběr dat číselného znaku vyhodnocovat v souladu s metodikou SPC. Požadované záznamy jsou ihned po vyplnění validovány a v případě, že hodnota neodpovídá požadovanému rozsahu, dochází k notifikaci odpovědných osob.
Záznam kontroly podléhá jednoduchému schvalovacímu workflow tak, aby mohlo být dokumentováno, že byla daná odchylka akceptována nebo nikoliv.

Analýza a vyhodnocení dat

V modulu Sběr dat a vyhodnocení lze nad filtrovatelnou množinou odběrů provádět pokročilé analýzy pro zjištění způsobilosti.
Modul podporuje následující analýzy:

 • Analýza X-R (diagramy průměru a rozpětí)
 • Analýza X-s (diagramy průměru a směrodatné odchylky)
 • Analýza Me-R (diagramy pro medián a rozpětí)

Analyzované odběry mohou být vytvořené přímo z modulu Sběr dat a vyhodnocení nebo mohou pocházet ze záznamu kontroly z modulu Control Plans.

Hodnocení procesu

Cílem analýz je zjistit způsobilost procesu dle metodiky SPC. Modul vypočítá všechny nutné hodnoty pro zjištění způsobilosti procesu a porovná vypočtenou způsobilost s požadovanou. Pokud jeden nebo více bodů přesahují toleranční meze, tak je proces automaticky vyhodnocen jako nezpůsobilý.

Graf všech vyhodnocovaných hodnot

Analýzy vždy obsahují graf všech vyhodnocovaných hodnot v kontextu vypočítaných regulačních mezí, tolerančních mezí, průměru a jmenovité hodnoty. Hodnoty přesahující toleranční meze, přesahující regulační meze nebo nesplňující jedno z pravidel, jsou viditelně označeny.

Analýzy hlídají následující pravidla:

 • Jeden z bodů leží mimo toleranční meze
 • Jeden z bodů leží mimo regulační meze
 • Sedm nebo více po sobě jdoucích bodů je na jedné straně průměrné hodnoty
 • Sedm nebo více po sobě jdoucích bodů má stoupající nebo klesající tendenci
 • Sedm nebo více po sobě jdoucích bodů se pohybuje v těsné blízkosti průměrné hodnoty
 • Sedm nebo více po sobě jdoucích bodů se pohybuje v těsné blízkosti regulačních mezí

Zobrazení jednotlivých odběrů

 • Všechny analýzy umožňují zobrazení jednotlivých odběrů, všech jejich parametrů a hodnoty odběru vynesené na grafu v kontextu tolerančních mezí a jmenovité hodnoty.

Grafy průměru a rozpětí (pro analýzu X-R)

 • Analýza typu X-R umožňuje zobrazit grafy aritmetického průměru a rozpětí jednotlivých odběrů.

Grafy průměru a střední směrodatné odchylky (pro analýzu X-s)

 • Analýza typu X-s umožňuje zobrazit grafy aritmetického průměru a střední směrodatné odchylky jednotlivých odběrů.

Grafy mediánu a rozpětí (pro analýzu Me-R)

 • Analýza typu Me-R umožňuje zobrazit grafy mediánu a rozpětí jednotlivých odběrů.

Histogram

 • Ve všech analýzách je uveden histogram, který by měl ideálně kopírovat Gaussovo rozdělení. Gaussovo rozdělení je naznačené zelenou plochou, v které jsou pak vyneseny počty naměřených shodných hodnot. Histogram je vynesen v kontextu tolerančních mezí znaku.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.