Modul

Analýzy FMEA

Modul aplikuje metodu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) při analýze vzniku vad u posuzovaného produktu nebo procesu, ohodnocení jejich rizik a návrhu na realizaci opatření ke zlepšení. Modul Analýzy FMEA procesu vychází ze zadání úlohy z jednotlivých dílů výrobku. Vyjmenují se potencionální vady procesu a analogicky se krok za krokem analyzují.

Hlavním hlediskem je zlepšení konstrukčních vlastností výrobku a zvýšení jeho provozní spolehlivosti, ale pomocí FMEA je možno dosáhnout také konstrukčních zlepšení.

Modul implementuje aktuální metodiku AIAG/VDA.

Modul Analýzy FMEA umožňuje provádět:

 • konstrukční, designovou FMEA (DFMEA),
 • výrobní, procesní FMEA (PFMEA).

V analýze FMEA se uvádí výčet všech dílů / elementů (kterou je možno uživatelsky definovat v rámci číselníků modulu), funkcí, znaků a rizik výrobku. Následně se popisují všechny myslitelné vady podle těchto hledisek:

 • Jak by mohla funkce dílu jakkoli selhat?
 • Jakým způsobem by mohl nastat nesoulad dílu se specifikacemi?
 • Co by mohl zákazník, resp. následný zpracovatel nezávisle na specifikacích považovat za neuspokojivé?

Další kroky analýzy:

 • určení míry rizika/priority,
 • rozhodnutí o pořadí realizace nápravných opatření,
 • zavedení nápravných opatření,
 • hodnocení zlepšeného stavu.

Východisko zkoumání týmu jsou jednotlivé procesní kroky na výrobku, FMEA procesu zkoumá odděleně:

 • potenciální vady,
 • možné následky těchto vad,
 • možné příčiny těchto vad.

Modul Analýzy FMEA si klade za cíl

 • Zvyšování bezpečnosti funkcí a spolehlivosti výrobků
 • Snižování záručních a servisních nákladů
 • Zkrácení procesu vývoje
 • Náběhy sérií s menšími vadami
 • Lepší termínová kázeň
 • Hospodárná výroba
 • Lepší služby
 • Lepší vnitropodniková komunikace

Koncepce modulu

Vytvoření struktury

Modul umožňuje vytvoření libovolného počtu FMEA struktur typu Produkt / Design s libovolným počtem jejich verzí. Práce v modulu FMEA začíná výběrem příslušné verze produktu, nad kterou chce uživatel tvořit/spravovat struktury. Po výběru verze produktu se zobrazí strom struktur vybrané verze produktu, kde je možné z horní nástrojové lišty vytvářet struktury a jejich verze.
Spolu se strukturou se automaticky vytváří její první verze. Do každé nově založené verze struktury se automaticky založí rodičovský systémový element s názvem produktu, ze kterého struktura vychází. Při vytváření nové verze je možné převzít systémové elementy z předchozí verze struktury a zkopírovat je do nově vytvořené.

Správa systémových elementů

Pro reprezentaci struktury viditelné v druhém kroku AIAG/VDA formuláře modul využívá uživatelsky definované struktury systémových elementů. Jedná se o stromovou strukturu, která může reprezentovat díly / procesní kroky / 4M a jiné. Systémovému elementu je možné přiřadit funkce nebo znaky. Po výběru systémového elementu / systémových elementů se zobrazí stromová struktura funkcí, znaků, chybových funkcí a jejich akčních skupin s prevencemi a detekcemi. Pomocí přepínače v horní nástrojové liště je možné přepnout na reprezentaci struktury pomocí AIAG/VDA formuláře, ze kterého je možné spravovat veškeré entity struktury stejně jako v reprezentaci pomocí editoru struktury.

Správa funkcí, znaků a chybových funkcí

K systémovému elementu je po kliknutí na „Funkce…“ nebo „Znaky…“ možné vybrat funkce nebo znaky. Dialog výběru funkcí/znaků zároveň umožňuje vytváření, úpravu či mazání funkcí/znaků. Funkce, znaky a chybové funkce jsou vždy vytvářeny k verzi produktu systému. Proto je možné mít jinou kolekci funkcí, znaků a chybových funkcí pro každou spravovanou verzi produktu. Stejně jako funkce a znaky, je možné vybírat chybové funkce k znakům a funkcím.
Funkce, znaky a chybové funkce se vytváří jako nová definice s přednastavenými parametry. Po vybrání funkce/znaku k systémovému elementu nebo po vybrání chybové funkce k funkci/znaku se vytvoří kopie, která je udržována jako užití konkrétní definice funkce / znaku / chybové funkce. Všechny parametry kromě názvu se mohou lišit (po změně názvu se objekt odpojí a vytvoří do nové definice) a zároveň je možné pomocí funkce „Přepsat vlastnosti souvisejících…“ propsat parametry upravovaného objektu do vybraných užití.

Skupiny akcí

K chybovým funkcím je možné vytvářet skupiny akcí dvojího typu, které slouží pro seskupení prevencí a detekcí systému, určení výskytu a detekce a přidělení úkolu odpovědné osobě. Akční skupiny mohou být dvojího typu s rozdílnými parametry:

 • Analýza rizik
  • Název
  • Popis
  • Výskyt
  • Detekce
 • Optimalizace
  • Název
  • Popis
  • Charakteristika
  • Podniknuté kroky s ukazatelem na důkaz
  • Poznámka
  • Výskyt
  • Detekce
  • Úkol
   • Odpovědné osoby
   • Datum plánovaného ukončení
   • Stav
    • Nedotčený
    • V úvaze
    • Probíhá
    • Dokončen
    • Odmítnutý
   • Datum dokončení

Akční skupiny jednotlivých typů se projeví v AIAG/VDA formuláři ve stejnojmenných krocích vyplňování formuláře (analýza rizik (krok 5) a Optimalizace (krok 6)). V případě akční skupiny typu „Optimalizace“ je možné vyplnit sekci „Úkol“, a tím dát vyřešení celé skupiny akcí na starost vybraným odpovědným osobám. Ke skupině akcí je možné přiřadit již existující prevence a detekce, či založit nové.

Prevence

Prevence slouží jako opatření proti vzniku chyb. Oceňuje se hodnotou výskytu od 1 (velmi nízká) do 10 (velmi vysoká). Prevence je zároveň brána jako úkol přiřazený odpovědným osobám, které by měly preventivní opatření zavést. Prevence je možné přiřazovat ke skupinám akcí napříč celým systémem.

Detekce

Detekce slouží jako opatření pro detekci vzniku chyb. Oceňuje se hodnotou detekce (zjistitelnosti) od 1 (téměř jistá) do 10 (velmi nízká). Detekce je zároveň brána jako úkol přiřazený odpovědným osobám, které by měly opatření detekce zavést. Detekce je možné přiřazovat ke skupinám akcí napříč celým systémem.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.