EISOD X

Plány na rok 2022 150 150 linda

Plány na rok 2022

Společnost Institut průmyslového managementu už více než 20 let vyvíjí systém EISOD a bude tomu tak i v roce následujícím. Plánujeme několik velkých novinek, spoustu menších a necháváme si i prostor pro realizaci dobrých nápadů na vylepšení, které přicházejí od našich zákazníků a obchodních partnerů.

Pro náš základní modul SPRÁVA DOKUMENTACE (DMS) tak máme mj. na seznamu:

 • VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ – Dosud EISOD X předával data dokumentům, nově to půjde i v opačném směru.
 • ZPĚTNÉ PROPSÁNÍ ÚPRAV ŠABLON DO STÁVAJÍCÍCH DOKUMENTŮ – takže pokud třeba zákazník změní logo, bude ho moci naráz upravit ve všech existujících směrnicích, pracovních postupech apod.
 • AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ ČÍSLA DOKUMENTU – to už EISOD X dávno umí, nově ale bude možné do automatického řetězce převzít údaje z více zdrojů.

A pak je tu skupina modulů pro výrobní firmy. Tady je a bude naším hlavním tématem PROVÁZANOST:

 • V současné podobě systému spolu čile komunikují tyto moduly: Flowchart (ORYX) – Katalog produktů – harmonizovaná FMEA – Control Plans – Sběr a analýza dat.
 • K této skupině se hned v lednu či v únoru přiřadí NÁVODKY – chytrý grafický editor výrobní dokumentace, který nabízí, ale nevnucuje data z katalogu produktů a FMEA.
 • Nově přibude propojení s NESHODAMI z auditů a reklamací – logicky budou vstupovat do analýzy možných vad, jejich následků a příčin ve FMEA.
 • Modul MĚŘIDLA bude možné využít jako zdroj dat pro Katalog produktů, FMEA a plány kontroly a řízení.

Z menších plánů jmenujme alespoň:

 • Přidání 8D reportu k neshodě typu reklamace.
 • Rozšíření počtu MSA analýz.
 • Rozšíření výpočtu krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti o konfidenční intervaly.
 • Vylepšení filtru pro třídění řádků a úkolů ve FMEA.

Chcete vědět, jak to vše funguje a kde se ty novinky objeví? Kontaktujte nás!

Měřidla a zařízení 150 150 linda

Měřidla a zařízení

Tento modul z rodiny EISOD X je určen pro správu měřidel, zařízení a vlastně jakýchkoli položek, které vyžadují evidenci a periodické akce.
Je vhodný pro řízení metrologie, ale třeba také pro správu prodejen s pokladnami, turbín, nebo označníků zastávek – to je jen několik příkladů využití od našich zákazníků.

Systém číselníků umožňuje uživatelské nadefinování jednotlivých polí v kartách měřidel/zařízení. Pro každé měřidlo je možné nastavit kontrolu (revizi), ať už s pravidelným termínem nebo jednotlivou kontrolou. Pro tyto kontroly jsou používány alarmy, které upozorní na blížící se kontroly.

V modulu měřidla jsou využívány tzv. „logické databáze“, které slouží k oddělení dat. Když uživatel poprvé vstoupí do modulu, je vyzván, aby si vybral logickou databázi, ve které chce pracovat. (Případně pokud už v modulu je, je možné se přepínat mezi jednotlivými logickými databázemi – výběrem v horním menu).

Veškeré záznamy, které vzniknou v aktuálně vybrané databázi, nejsou vidět v databázích ostatních. Logické databáze navíc slouží k nastavení přístupových práv – pouze vybraní uživatelé mohou pracovat s evidovanými objekty a číselníky, prohlížet objekty mohou pouze další vybraní uživatelé atd.

K měřidlům lze vytvářet úkoly, které zahrnují jednoduché workflow a možnost nastavení odpovědné osoby za úkol (např. je potřeba odvézt měřidlo ke kalibraci apod.).

Může být žádoucí v systému evidovat objekty a zároveň umožnit dalším uživatelům nahlašovat například nějaké závady.
Pro nahlašování závad/požadavků slouží další modul systému EISOD a to modul Helpdesk, ale o tom zase příště.

Řízení auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Řízení auditů, neshod a opatření

Modul audity je vhodný pro řízení všech typů auditů:

 • interní,
 • externí,
 • procesní,
 • systémové podle nejrůznějších norem a jejich kombinací (ISO 9001, 14001, 27001, IATF 16949 aj.).

V systému je možné definovat, monitorovat a řídit:

 • program auditů,
 • audit,
 • neshodu,
 • opatření.

Audit, neshoda i opatření mají svá vlastní workflow, v souladu s požadavky a terminologií normy ISO 19011. Je možno ale volit i alternativní workflow, které jsme doplnili ve spolupráci s našimi klienty.

Systém podporuje využití různých rolí. Uživatel, který je do dané role jmenován, dostává emailové notifikace s pokyny, co se od něj v rámci workflow očekává. V případě nepřítomnosti je plně podporována zastupitelnost jednotlivých osob a rolí:

 • Zakladatel programu
 • Schvalovatel programu
 • Zakladatel auditu
 • Auditor (hlavní + další auditoři)
 • Prověřovaná osoba
 • Manažer normy
 • Osoba odpovědná za oblast
 • Osoba odpovědná za realizaci opatření

Jednotlivé zúčastněné osoby tak spolu mohou snadno komunikovat, sdílet soubory týkající se auditu, informovat se o příčinách, důkazech a realizovaných krocích. Samozřejmostí je automatické sledování a připomínání stanovených termínů.

V současné době doplňujeme správu neshod o správu neshod z reklamací včetně generování 8D reportu a propojení neshod s analýzami FMEA.

Seminář EISOD – Nový modul Návodky 150 150 linda

Seminář EISOD – Nový modul Návodky

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Nový modul Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 26. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 25. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Nová aplikace Plán kvality 150 150 linda

Seminář EISOD – Nová aplikace Plán kvality

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Nová aplikace Plán kvality”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 19. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 18. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Správné používání EISOD X v praxi 150 150 linda

Seminář EISOD – Správné používání EISOD X v praxi

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Správné používání EISOD X v praxi”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 12. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 11. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 5. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 4. 10. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Diskuze k připravovanému modulu Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 20. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 19. 4. 2021, 12:00 hod.

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD 150 150 linda

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD

Na začátku letošního roku jsme zahájili realizaci nových projektů, které napomohou rozvoji systému EISOD X. Všechny projekty jsou spolufinancované z EU, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589)
Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594)
Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

Využití zpracování přirozeného jazyka, zpracování obrazových dat a data mining nestrukturovaných provozních záznamů a řídicí dokumentace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887)
Projekt má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt z programu Proof of concept a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ

Zveme Vás na první letošní pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech DMS a Správa auditů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 30. 3. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 29. 3. 2021, 12:00 hod.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.